Referater

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening

Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge

Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge


Udgravningerne ved Ejby Klint.


Torsdag d. 24. marts var der mødt 67 personer op til Ole Kastholms foredrag på Kirke Hyllinge Bibliotek.

  • Levede der mennesker i Danmark før isen forsvandt?

Muligvis kom der i slutningen af sidste istid (10.000 f.v.t) enkelte spredte flokke af rensdyrjægere hertil, men i Europa kendes de ikke nordligere end Tyskland.

Kendetegn: Håndkiler af flint – Usikkert fund af håndkile fra Fænø.

 

  • Erik Madsen (1918 – 2001).

Amatørarkæologen Erik Madsen havde samlet løsfund på stranden ved Ejby Klint og var overbevist om, at man her kunne finde spor efter neandertalere (200.000 – 35.000 f.v.t) i selv klinten. I 1960’erne gravede han 5 forskellige steder og fandt en stor mængde palæolitisk flint (1.9000.000 – 8.300 f.v.t.)  blandet med mesolitisk flint (8.300 – 4.000 f.v.t.) fra bondestenalderen.

 

  • Udgravningen i 2020.

Foredragsholderen Ole Kastholm ledede udgravningen i 6 uger og den omfattede 7 m2. Der blev gravet så tæt ved Madsens udgravninger som muligt, sammenholdt med Madsens egne beskrivelser. Selve udgravningen blev foretaget med håndkraft og man indsamlede alt, der havde en ”slagbule”, til senere analyse. Man nåede ned til Weichellaget igennem Eem og ned i Saalelaget. Der blev fundet 100-vis af flintstykker, der muligvis kunne være tildannet af mennesker.  

Men: konklusionen blev, at de ikke er menneskeskabte, men såkaldte: Geofakter, noget som naturen har fremstillet ved: isens tryk, skyllende vand eller slag fra brændingen.

DTU /Risø har foretaget en OSL analyse af snegle og muslingeskaller fra Eem laget, hvorved man kan undersøge, hvornår genstanden sidst er blevet belyst.

Disse viste sig at være fra Eem perioden (75.000 f.v.t.) og det tyder på, at der er sket en omlejring af lagene, men eventuelle arkæologiske fund er ikke nødvendigvis fra Eemtiden.

KONKLUSION: Ingen sikre fund – men Klinten er unik, da der findes et

Eem lag her.

 


                                                                                                                                                                             

ReferatOrdinær generalforsamling

”Den Gamle Skole” Tingstedet 6 i Sæby onsdag d. 26. feb. 2020 kl. 19.30.

 

Der var mødt 38 personer op til selve generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Derudover kom der 22 personer til foredraget.

 

 

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

ad 1)  Valg af dirigent – John Petersen.

          Valg af stemmetællere – Lars Kiørboe og Carsten Nielsen.

          Valg af protokolfører – Bestyrelsens sekretær Benedikte Kiørboe.

 

ad 2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

Efter det sidste års vellykkede generalforsamling, hvor vi var tilbage i Sæby Gamle skole - ligesom i dag - startede vi året ikke langt herfra, nemlig med byvandring i Gershøj under Karl Johan Rubæks kyndige ledelse, hvor han delte sin store viden om byen og dens historie med de 20 medlemmer, der var mødt op. Vi fik en dejlig dag med stor indsigt i den lille by og dens ganske farverige historie.

Næste begivenhed var besøg på Egholm slot d.11. maj, som afholdt vintage-marked lørdag og søndag, hvor vi var til stede med vores boghandel. Men der var også 16 medlemmer, som kom for at se Egholm slot med dets gamle ruiner. Ejerens datter Rikke Falck viste rundt, og mens vi sad i den gamle jagthytte, fik vi fortalt om slottet og dets lange, spændende historie. Til sidste som dagens clou kom deltagerne ned i den gamle slotsruin fra det 1200 århundrede, som var smukt oplyst af mange fyrfadslys.

Tirsdag d. 28. maj kunne de 3 lokalhistoriske foreninger overrække vores bygningspræmie til ejerne af Hallisgård i Kornerup. Hallisgård er en gammel firlænget, fredet bygning fra slutningen af 1700tallet, som blev købt af de nuværende ejere i 1987. De har siden arbejdet på at restaurere gården sammen med fredningsmyndighederne, til den i dag står som et flot eksempel på, hvordan man kan få en gammel gård omdannet et moderne hjem og samtidig være tro mod gårdens historie.

Der var mødt mange mennesker op til overrækkelsen, deriblandt mange medlemmer af de 3 foreninger inklusive Vagn Reiman, som sidder i bygningsudvalget som repræsentant for Bramsnæs.

Sensommeren indledte vi med et besøg på Nationalmuseets meget omtalte vikingeudstilling.

Det skete d. 31. august, men desværre var der kun 7 medlemmer, der dukkede op. Men de fik en fin rundvisning i den afdeling af museet, som hører vikingetiden til, og endte med Jim Lyngvids spændende udgave af vikingerne. Bagefter var der lejlighed til at besøgte afdelinger på museet.

Madsens Stene er et af foreningens relikvier, som vi er meget stolte af, men som også altid har givet os svære bekymringer, både hvad angår opbevaringsplads og med hensyn til fremtiden. De har haft en lidt omtumlet tilværelse på det sidste med de store forandringer, der har været, men nu har ROMU også har fået øjnene op for dem og rent faktisk efterspurgt dem. Så mandag d. 9. september blev stenene overdraget til ROMUs museumsinspektør Ole Kastholm, som vi har haft et frugtbart samarbejde med. Det skete med passende kvittering, og aftalen er, at ROMU får stenene, og vi beholder arkivmaterialet, som museet kan få kopier af, såfremt de ønsker det.

Allersidste nyt er, at Nationalmuseet måske påtænker at grave ude i klinten, hvor Madsen fandt sine stene.

Tirsdag d.5. november havde de 3 foreninger et foredrag om Den Spanske Syge i Felix i Lejre. Det var et meget interessant foredrag med læge og historiker Hans Trier, hvor vi også kom ind på sygdommens effekt både på Roskilde og Holbæk.

Kort efter var vi igen til et foredrag, denne gang om Kalmarunionen. Det foregik på Hvalsø Kulturhus og Bibliotek d.27. november med en meget underholdende Hans Jørgen Lyck Larsen, som fortalte om oprettelsen og opløsningen af Kalmarunionen, samt om det spændende person- galleri i tiden deromkring, specielt Dronning Margrethe d. 1 og folkene omkring hende.

Mange af vores foredrag bliver til i samarbejde med de 3 andre foreninger i Hvalsø, Lejre, Lejre-Arkæologiske Forening og Arkivet i Hvalsø, Vi har et meget fint samarbejde foreninger og arkiv imellem, og vi synes, at det er nogle spændende aftener, vi får lavet. Der er sammen planlagt foredrag om Genforeningen 1920 og om Kommunesammenlægningen i 1970. Endvidere er der sammen med Lejre Arkæologisk Forening planlagt en vandretur i maj måned til gravhøjene i kommunen.

Vi har fået ny hjemmeside, som vores tidligere webmaster Lis Klarskov, der har redigeret hjemmesiden i 16 år, som det sidste satte op og fik til at køre. Hjemmesiden er nu overtaget af Bettina Balslev Bruun.

Vores samarbejde i museumsrådet er rigtig udmærket, idet der er kommet ny direktør for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgård, som virker meget åben, lyttende og visionær. Vores møder i museumsrådet er meget udbytterige, vi får drøftet mange ting bl.a. foredrag, udstillinger, Lethrica og meget mere, så det er også et godt sted at tale om fremtiden.

 

ad 3) Kassereren Irene Petersen præsenterede driftsregnskabet for 2019:

         Bankbeholdningen er kr. 10.783,60 og kontantbeholdningen på kr. 3.593,00 dertil en

         frimærkebeholdning på kr. 257,00 og et varelager til en værdi af kr. 987,20.

         Udgifterne i 2019 beløb sig til kr. 22.659,04 mens indtægterne udgjorde kr. 25.790,31

         hvorved der er et driftsoverskud på kr. 3.131,27.

         Regnskabet blev godkendt.

         Desværre har der sneget sig en fejl ind, således at sidste del af regnskabet er forkert:

         Udgifterne i 2019 beløb sig til kr. 18.550,34, mens indtægterne udgjorde kr. 24.190

         hvorved der blev et driftsoverskud på kr. 5.639,66.

         (Se i øvrigt vedlagte regnskab).

 

ad 4) Inge Winther præsenterede Bogforlagets årsregnskab for 2019.

         Her er bankbeholdningen på kr. 11.867,37, og der er en kontantbeholdning på kr. 946,00.

         Også dette regnskab blev godkendt uden yderligere kommentarer

                 

ad 5) Der var ingen indkomne forslag.

 

ad 6) Fastsættelse af kontingent – uændret.

         

ad 7) Kassereren Irene Petersen præsenterede det fremlagte budget for 2020.

          Det viser en forventet indtægt på kr.20.000 og forventede udgifter på kr.18.800.00, så der vil

          være et overskud på kr. 1.200.

 

ad 8) Genvalg til Inge Winther, Palle Pedersen og Ellen Skjoldager Andersen.

 

ad 9) Valg af 1 suppleant for 2 år – udgår.

 

ad 10) Valg af revisor for 2 år – udgår.

 

ad 11) Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår.

 

ad 12) Eventuelt.

         Tidligere webmaster Lis Klarskov fik 2 flasker vin som tak for arbejdet med hjemmesiden.

          Der var ligeledes 2 flasker vin til Lars Kiørboe for redigering af bogen ”Gårde i Sæby”, der

          netop er blevet trykt.

 

________________________________________________________________________________

Efter generalforsamlingens afslutning var der en kort pause, hvor der blev serveret boller med pålæg/ost samt kaffe/te inden sidste punkt på programmet: præsentation af bogen ”Gårde i Sæby” ved 3 af forfatterne.

 

Sæby Gamle Gårde.

Som den første fortalte Jørgen Willemoes Larsen om Sæbys struktur og udflytningen af mange af byens i alt 25 gårde. Ejendommene var oprindeligt ejet af Krabbesholm gods, som Nicolai Abraham Holten købte i 1810, og dengang lå alle gårdene inde i landsbyens centrum. Vi har kendskab til gårdene og deres beboere gennem folketællingerne (fra 1787), som altid begyndte med præstegården, degnelodden og derefter gårdene en efter en i samme rækkefølge.

Derefter viste Asger Olsen luftfotos, gamle og nye billeder fra 1864 til 1970 af byens gårde.

Til sidst gav Annelise Vigild eksempler på familiestrukturen på tværs i byen og sluttede af med at omtale beboerne på Stigsagergård.

 

 

Bøger & hæfter:

Salget af foreningens bøger og hæfter foregår nu kun gennem foreningen.

De kan bestilles pr. mail: blf.bramsnaes@live.dk - husk at opgive navn, adresse og telefonnr.

eller på telefon til Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42

________________________________________________________________________________

 

 

(Ref. Benedikte Kiørboe. Sæby d. 30.marts 2020).

Udgravninger i  Ejby Klint

Sejltur på Roskilde fjord

Besøg i Jættestue ved Ejby