Arrangementer

Kommende arrangementer 2024

Indkaldelse til

STIFTENDE GENERALFORSAMLING for

Historisk Forening for Bramsnæs og Hvalsø

 

Mandag d. 8. april 2024 kl.19.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40

Dagsorden ifølge vedtægtens § 15:

 1. Valg af dirigent, referent, og to stemmetællere.
 2. Formændenes beretning om baggrunden for sammenlægningen.
 3. Aflæggelse af regnskab – udgår for nuværende.
 4. Fremlæggelse af budget – udgår for nuværende.
 5. Fastsættelse af kontingent - (forslag 150 kr.).
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, således at 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor vælges for et år, og 4 bestyrelsesmedlemmer 1 revisor samt 1 revisorsuppleant vælges for 2 år. (gælder kun for denne generalforsamling)
 8.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/te og kage.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for Bramsnæs og Hvalsø

(ved sekretær Benedikte Kiørboe).

 


Kære alle medlemmer af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening.

 

I år har vi 3 meget vigtige generalforsamlinger på grund af den kommende sammenslutning med Egnshistorisk Forening for Hvalsø, der skal godkendes på generalforsamlingerne.

Vi starter med en ordinær generalforsamling d.7.febr. 2024 med en efterfølgende generalforsamling - efter en kort pause – for at godkende vedtægtsændringer i forbindelse med sammenslutningen.

Den 3. generalforsamling, hvor vi skal godkende de nye vedtægter og vælge en ny bestyrelse, vil finde sted på Gundestedgård. Der bliver udsendt en særskilt indkaldelse hertil senere.

Vi har efter et grundigt forarbejde udarbejdet de nye vedtægter for sammenslutningen, og foreningens navn bliver:

Historiske Forening for Bramsnæs og Hvalsø.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op til generalforsamlingerne, så vi dels kan få en god og kvalificeret afgørelse om sammenslutningen, og dels kan få en bred opbakning til valget af ny bestyrelse i den nye forening.
Vi glæder os til at se jer.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60.

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
 5. Fastsættelse af kontingent (uændret).
 6. Fremlæggelse af næste års budget.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg: Bjarne Holm – modtager gerne genvalg.

              Irene Petersen – modtager gerne genvalg.

              Thomas Dam Bruun - modtager gerne genvalg.

              Benedikte Kiørboe – modtager gerne genvalg

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år - Asger Olsen modtager gerne genvalg.
 1. Valg af revisor for 2 år – Lars Kiørboe modtager gerne genvalg.
 1. Valg af revisorsuppleant for 2 år – Kristian Dahl modtager gerne genvalg.
 1. Eventuelt
 2. Vedtægtsændringer. To på hinanden følgende afstemninger om sammenlægning med Egnshistorisk Forening for Hvalsø.

N.B. hvis Egnshistorisk Forening for Hvalsø ikke vedtager sammenlægningen, vil vores ”gamle” vedtægter være gældende.

 

Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for. ______________________________________________________________________________

Foredrag                                                                                                 ca. kl. 20.30.

Hans Jørgen Lyck Larsen fra Lejre Historiske Forening holder et foredrag om det meget betydningsfulde slag mellem romerne og germanerne i skovene ved Rhinen.

__________________________________________________________________________

 

Kontingentet på 200 kr. bedes indbetalt på foreningens konto – 1551- 5553377 i Danske Bank,

eller MobilePay: 31 39 97  

Husk at skrive navn, adresse og by, samt medlemsnummer. 

Beløbet bedes venligst indbetalt inden 25. januar 2024.              

På generalforsamlingen kan man også betale direkte til foreningens kasserer.

Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

__________________________________________________________________________

 

Det er vigtigt, at foreningen har jeres rigtige mailadresse, så I kan modtage meddelelser om arrangementer m.m.

Afholdte arrangementer 2023

Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 19.00 i Sæby Gamle Skole.

Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge

Lokalhistorien banker på !!!

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening (BLF) har atter barslet med en ny bog om vor lokale historie. Vi har gravet i en afkrog af Sæby sogn og afdækket, hvordan Sæby Mark syd for Gershøj så ud i århundrederne før sommerhusene gjorde sit indtog. Den nye bog har fået den mundrette titel:

                                SÆBY-GERSHØJ HUSMÆND PÅ SÆBY MARK.

Heri fortælles, hvordan fattigfolk fra Sæby og Gershøj etablerede sig som fæstere under Krabbesholm på ubebygget jord kort efter udskiftningen omkring år 1800. Husene var, som vi kender dem fra Holtensmindebebyggelsen, den tids små typehuse med plads til både folk og fæ. Først efter 2. Verdenskrig skete der for alvor ændringer i dette lille husmandssamfund, hvor udstykningen til sommerhuse i 1960’erne og senere helårsboliger betød en indvandring af velstillede pendlerfamilier, så egnens udseende og liv totalt forandredes.  

Denne spændende historiske udvikling, som skjuler sig godt i vores nærområde, er emnet for et kortere foredrag som præsentation af bogen.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Efter foredraget er foreningen vært ved en forfriskning, og der bliver lejlighed til at studere den nye bog og foreningens andre spændende publikationer, som også vil kunne købes.

Man kan desuden møde og snakke med forfatterne af bogen – Annelise Vigild, Anne Petersen, Jørgen Willemoes Larsen og Lars Kiørboe (foredragsholder).

     

        Vi ønsker alle interesserede velkomne.

        Bramsnæs Lokalhistoriske Forening

 

Kirkegårdsvandring i Rye.

Tirsdag d. 5. sept. 2023 var der mødt 40 personer op for at deltage

i kirkegårdsvandringen og høre pastor emerita Birgit Svendsen

fortælle Rye kirkes spændende historie.

Den hvidkalkede kirke ligger lidt nord for landsbyen Rye med udsigt

over det smukke landskab og hørte under Ryegård indtil 1909, hvor

den overgik til særeje.Kirkegården:

De ældste grave på kirkegården er en stor sandstensplade med rosetter i hjørnerne over Dorothea Hellemand, død 1814 samt en hvælvet sandstensplade over hendes mand Jørgen Hellemand, forpagter på Ryegård, død 1831. Det er ikke længere muligt at læse teksten. På Rosenkrantzernes gravsted er der to gravsten over geheimestatsminister Niels Rosenkrantz, død 1824, og hans hustru Varvara Alexandrovna, død 1849. Kistepladerne findes i våbenhuset. Scheel slægtens gravsted ser lidt misligholdt ud, men nedenunder har der tidligere været et gravkapel, hvor kisterne blev anbragt. Kirkegården er tydelig inddelt i Jenslev-hjørnet, hvor bl.a. digteren Cai Woel er begravet, og Ejbyhjørnet, hvor vi finder et smedejernsmonument over parcelist Niels Jørgensen, hans kone Marie Jensdatter og sønnen Jørgen Nielsen, der blev myrdede natten mellem 16. og 17. januar 1842 af de såkaldte Venslevrøvere. Ved en begravelse blev der fundet et støbejernsmonument over Ane Pedersdatter, Maglehøjgård, død 1848, 46 år gammel, og det er atter opsat på kirkegården. Desuden ligger der i græsplænen flere store gravsten over garvemestre fra Langtved. I 1976 blev kirkegården udvidet mod øst og her befinder sig ”de ukendtes grave” og flere mere beskedne plænegrave. Til sidst så vi den store sten over den abstrakte maler Richard Mortensen (1919 – 93), der i midten af 1960érne boede ved Bramsnæsvig.

Kirken:

Den oprindelige romanske kirke er fra første halvdel af 1100-årene og var bygget af frådsten. Kirken er formentlig en stormandskirke, da man umiddelbart vest for kirken har udgravet en herregårdstomt, hvis ældst dele er af samme alder som kirken og ligeledes bygget af frådsten. Rye omtales første gang i 1350, da kong Valdemar sælger Grevens Rye til Folmer Jakobsen Lunge. Den greve, der hentydes til, er grev Jakob af Nørre Halland, så det var Hvideslægten, der ejede kirken, og den mest sandsynlige bygmester er nok Sune Ebbesen. Kirkens eneste bevarede kalkmaleri er i apsis og viser Kristus på sin trone omgivet af evangelistsymboler. Det er udført af Jørlundeværkstedet, Hvideslægtens foretrukne værksted.

Stormandsgården flyttede omkring 1575 bort fra landsbyen, men Ryegårds skiftende ejere satte stadig deres præg på kirken. Efter en brand blev Nordkapellet opført i 1659 af Ryegårds ejer Niels Trolle, som gravkapel for familien. Samtidig blev der bygget en mur, der afskar koret fra kirkeskibet, og koret fungerede da som sakristi. Prædikestolen fra 1661 har 3 felter med våbenskjolde for familierne Rud, Trolle og Rosenkrantz. Da Rosenkrantz i 1732 overtog ejerskabet, blev kapellet åbnet ind mod kirkeskibet, og kisterne nedsat i kælderen. Tårnet fra 1658 blev ændret i 1770, og nu ses forbogstaverne fra Frederik Christian Rosenkrantz og Dorte Tønnesdatter Reedtz og årstallet 1771 i de sortglasserede tegl på tårnets tag. Døbefonten er i granit og har samme alder som kirken. Den har imidlertid ikke stået i kirken, siden den blev bygget, men har tilbragt et lille århundrede i Ryegårds have.

Først i 1929 blev forbindelsen mellem kor og skib genetableret, og i 1962 fik kirkeskibet træloft, mens kuppelhvælvet er bevaret i apsis. I 2006 indsatte man et nyt og større orgel, som står i nordkapellet, mens det gamle orgel fra 1889 – et såkaldt pneunatisk orgel – kun bruges sjældent, da det er meget bevaringsværdigt.

I 2014 indtraf katastrofen, da en olielæk bevirkede, at kirken måtte lukkes i 7 år!!

                                                                                           (refr. Benedikte Kiørboe, Sæby 16.09.2023).Fredehjemmet på Østergård.

Tirsdag d. 16. maj 2023 var der mødt 54 personer op på Aktivitetscenter Østergård for at høre Flemming Damgård fortælle om Østergård med særlig vægt på tiden som Fredehjem.

I året 1904 førte et tilfældigt møde på en banegård mellem 2 indremissionske mennesker til oprettelsen af ”Bestyrelsen for Fredehjem”, idet de havde tænkt den samme tanke: der bør gøres noget for de unge ikke fuldt normalt udviklede kvinder, der har så svært ved at finde deres plads i livet. Begrebet ”Fredehjem” blev første gang nævnt under mødet på Bethesda i Aarhus d. 17. oktober 1906, og det kan bedst oversættes ved ordet ”værne”. En kendt skikkelse i starten var Thora Esche, der ledede de såkaldte Magdalene hjem, og hun så Fredehjemmene som en aflægger af disse. D. 11. januar 1913 blev landets første Fredehjem oprettet med købet af hovedbygningen ”Villa Østen” for 10.200 kr. Midlerne hertil blev tilvejebragt dels ved private donationer dels ved støtte fra stat og kommune.

Gennem en årrække oprettedes der Fredehjem i Lille Karleby (Østergård) Gødvad, Handbjerg og Brabrand. Her modtog de svagt begavede kvinder vejledning og hjælp til at leve et værdigt liv med passende praktisk beskæftigelse som dyrkning af jorden, vævning, syning og åndelig vejledning med sang og bøn. Hjemmene var et trygt opholdssted, der friholdt dem for et liv i fattigdom og de fristelser, som mænd ude i samfundet udgjorde.

Fredehjemsarbejdet var i starten hovedsagelig baseret på private støtter, der ikke accepterede luksus. Det kom også til at gælde for Østergård, hvor det var væsentligt, at de unge selv bidrog med at skaffe mad på bordet. Det var fra starten bestyrelsens mål, at den enkelte beboer på Fredehjemmet skulle have eget værelse. Fritiden var længe minimal, og samværet med de øvrige beboere var i højsædet, men alligevel erkendte ledelsen, at pigerne også havde et behov for at kunne trække sig tilbage.

I de år Fredehjemmet eksisterede, nåede beboerne i høj grad at sætte deres præg på livet i Lille Karleby. Beboerne færdes frit i landsbyen, og byens folk kunne dagligt følge med i hjemmets spisetider og morgenvækningen, når der blev ringet med den udendørs skibsklokke.
 

 1. 1. april 1931 trådte statstilskuddet på 400 kr. pr. alumne i kraft og sammen med en gave på 10.000 kr. fra fru Neergård og en arv på 2.000 kr. blev et længe næret ønske opfyldt. Man kunne rive ”Hytten” ned og opføre et anneks i funkisstil. ”Hytten” var et lille, faldefærdigt hus, som fungerede som bolig for 2 ældre kaldet ”drengen” og ”gamle Grethe”, som fik følgeskab af søsteren Ane Kirstine. Her blev indrettet dagligstuer og væveværksted samt værelser til 10-12 ældre kvinder, der havde haft deres hjem på Østergård siden oprettelsen.

57 år efter at Østergård startede som det første Fredehjem, stod det klart, at underskuddet efterhånden var blevet for stort, og Fredehjemmet stod over for en afvikling. Samtlige beboere tog meddelelsen om lukningen afslappet; idet de var mere spændte på, hvor de skulle flytte hen. 2 flyttede i egen lejlighed i Roskilde, 5 kom på åndssvageforsorgens institutioner, 2 rejste på pigehjem, 2 kom på alderdomshjem, en blev tilknyttet ensomme gamles værn, mens de resterende 8 flyttede i beskyttede boliger.

 1. 30. november 1974 flyttede Hornsherreds Lilleskole ind, men senere overtog kommunen bygningen, der i dag er et velbesøgt aktivitetscenter for egnens pensionister og efterlønnere, så den fine gamle bygning, opført i årene 1900-03 af folketingsmand og mejeriejeren Hans Jensen Rosleff (1874 – 1904) summer stadig af liv.

 (Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 1.juni 2023).Kirkegårdsvandring i Gershøj.

Onsdag d. 26. april var der mødt 13 personer op ved Gershøj kirke for at høre Karl-Johan Rubæk fortælle om kirkegården og den gamle, røde kirke. Sognet bestod oprindelig af to små landsbyer – Gjershøj og Vinderup, sidstnævnte, der blev afbrændt 1658-59 under svenskekrigen, eksisterer ikke mere. Kirken ligger nu nord for byen, men lå oprindelig midt i Gershøj by, og på marken nord for er der fundet 19 større hustomter fra vikingetid/middelalder. Ligeledes nord for kirken var der et valfartssted ”Sct. Laurentius kilde”, som har været brugt i århundreder.

Kirkegården synes i dag meget stor, og det skyldes, at kirkegårdens areal blev fordoblet i 1968 for at kunne rumme ofrene for en atombombe!! Således ligger stadig en stor del af den ubenyttet hen. Kirkegården er omgivet af kampestensdiger på de tre sider, og mod syd er der en kampestensmur langs med den fredede længe fra 1600-tallet, der husede 5 familier. N.A. Holten, der i 1809 købte Krabbesholm Hovedgård, erhvervede sig samtidig Gjershøj kirke, som han ejede til sin død i 1850. Derom vidner gravstenen over ”Else Marie Hansen, født i Bromaae Bye 1757, død 8. april 1795 på Krabbesholm” samt stenen over ”Jens Otto Bagger, forpagter på Krabbesholm, født aug.1765, død maj 1805”. Den senere ejer af Krabbesholm grosserer Julius A. Christensen (1876 – 1958) har ligeledes et stort gravmonument på kirkegården. Ligesom man kan finde stenen over ”den kloge mand i Gershøj” naturlæge Helmuth Sørensen født 18.7 1921 og død i 2005.

Selve kirken, der også er viet til Sct. Laurentius, blev opført i 1100-tallet, og bestod kun af koret og en del af skibet, begge dele af frådsten fra Vintre Møller. Oprindelig havde kirken fladt plankeloft, men blev omkring år 1400 overhvælvet og samtidig forsynet med et tårn. Kirkens klokker er formentlig blevet stødt på stedet, da man har fundet 2 støbeforme til klokker. Indtil 1925 var indgangen og døbefonten placeret i et lille rum under tårnet. Døbefonten af granit er fra 1200-tallet og har været bemalet. Kirkens inventar er meget gammelt og velbevaret, f.eks. røgelseskarret, pengeblokken, spedalskhedshullet og de to herskabsstole med våbenskjolde for fru Birgitte Krabbe og Oluf Rosenkrantz, der ejede kirken i midten af 1600-tallet.

 

                                                                      (Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 29.maj 2023).             


                                                                    

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60.

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

 1.          Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2.        Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4.   Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
 5.       Fastsættelse af kontingent (uændret).
 6.    Fremlæggelse af næste års budget.
 7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

                                         På valg: Inge Winther – modtager gerne genvalg.

                                         Palle Pedersen – modtager gerne genvalg. 

                                        Ellen Skjoldager Andersen - modtager gerne genvalg.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.
 2. Valg af revisor for 2 år -udgår.
 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår
 4. Afstemning om sammenlægning med Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
 5. Eventuelt.

_________________________________________________________________________

Efter den ordinær generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.  

Historisk Billedbanko       ca. kl. 20.30                       

Tobias Mortensen, koordinator i Lejre Arkiv vil – som sidste punkt på generalforsamlingen – afholde historisk billedbanko med udgangspunkt i arkivets samling.

Arrangementet er en rejse igennem arkivets fantastiske samling af billeder fra Bramsnæs området. 

 

Afholdte arrangementer 2022


Kirke-odyssè.

BLF og Lejre arkiv inviterer hermed til en række besøg til områdets kirker for at dykke ned i de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier, som disse institutioner er repræsentanter for.

Det første besøg sker onsdag den 7/9-2022 kl. 19.00 i Sæby kirke med følgende program:

 • Vi starter på kirkegården, hvor sognepræsten introducerer os til dens plan og struktur, hvorefter Ellen Skjoldager tager os på en guidet rundtur til udvalgte grave med historier om familierne i lokalmiljøet.
 • Besøg i tårnet og på kirkeloftet
 • Fortællingen om kirken som bygning, dens historie, in- og exteriør, m.v. ved sognepræsten.
 • Spørgsmål og diskussion. Her kunne man bl.a. debattere, hvorledes man bevarer gravsten fra sløjfede grave, og hvorledes man kan synliggøre teksten på gamle gravsten.

Besøget er gratis og varigheden ca. 1½ time. 

Oktober 2022 – Foredrag om guldskatten fra Ryegård.

Torsdag d. 13.oktober kl. 19.30 - på Biblioteket i Kirke Hyllinge - vil Jesper Langkilde ROMU holde et foredrag om fundet en skat fra 1400-tallet bestående af op mod hundrede smykker, spænder og mønter, hvoraf de fleste er af guld, der blev gjort på en mark i Rye.

 Arrangementet er et samarbejde mellem de 3 lokalhistoriske foreninger og arkivet i Lejre, og der er fri entré. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

 

 
Nyvang Andelslandsby

Søndag d. 15 august var foreningens bestyrelse inviteret af Andelslandsbyen Nyvang.


Vi skulle besigtige den lille skole som nu er bygget lige bag ved kirken. Den er hovedsagelig møbleret med vores skolestue, som vi donerede til Nyvang, da vi ikke længere kunne finde plads til den.

Der var en fin lille skolestue, helt som nogen af os huskede fra vore første år i skole. Med kakkelovn i hjørnet, plancher på væggene, udstoppede dyr og fugle i glasskabet og lærerens kateder på en forhøjning foran elevbordene. Bag skolestuen et lille køkken og en lille stue til lærerinden. Dejligt at se skolemøblerne virkelig komme til deres ret. Det var en god ide at sende dem til Nyvang.

Ud over skolestuen, som jo var hovedformålet med besøget, så vi meget af det andet der var derovre. Der er kommet meget andet nyt til end skolen, og vi blev kørt rundt i golfvogn med egen chauffør, så vi nåede at se det meste af det. Samtidig var vi heldige, at der den dag var udstilling af veteranfly og veteranbiler, hvilket glædede især mændene

         Arrangement åbent hus i jætttestuen

         Jættestuen Møllehøj bliver restaureret!


Eksperterne vil være tilstede og fortælle om fortidsmindet og arbejdet. 

 

Slots og Kulturstyrelsen har sendt Svend Illum Hansen, Torben Dehn og Jacob Noe Bovin i felten med arbejdet i jættestuen. 

 

Møllehøj blev af sikkerhedsmæssige årsager lukket for offentligheden i 2019, men nu vil restaureringen af bla. de store dæksten give mulighed for en ny og fremtidssikret adgang. 

 

Kom og se og hør om jættestuen og det meget særprægede restaureringsprojekt. 

 

Alle er velkomne!Dato: Tirsdag 20/9 og onsdag 21/9. 

Tid: Begge dage i tidsrummet 10-14.  

Sted: Møllehøjvej, 4070 Kr. Hyllinge. Følg os på Facebook


Kommende arrangementer 2023


Torsdag den 2. oktober 2023kl. 19.00 på Felix i Lejre

Hans Christian Davidsen vil fortælle om Nazisternes sidste tilflugt.

Det er et fælles foredrag for de tre historiske foreninger og Arkivet.

Nærmere information senere.


Afholdte arrangementer 2023


Tirsdag den 5. september 2023 kl. 19-20.30

Kom tæt på Rye Kirke

En del af en Kirke Odyssè i Lejre Kommune:

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening og Lejre Arkiv inviterer til en række besøg til områdets kirker for at dykke ned i de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier, som disse institutioner er repræsentanter for

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening og Lejre Arkiv inviterer til en række besøg til områdets kirker for at dykke ned i de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier, som disse institutioner er repræsentanter for.

Tirsdag den 5/9-2022 kl. 19.00 i Rye kirke med følgende program:

 • Vi starter på kirkegården, med en guidet rundtur til udvalgte grave med historier om familierne i lokalmiljøet.
 • Fortællingen om kirken som bygning, dens historie, in- og exteriør, m.v. ved forhenværende sognepræst, Birgit Svendsen.
 • Spørgsmål og diskussion.

Besøget er gratis og varigheden ca. 1½ time

 http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=16665299
Fredehjemmet på Østergård.

Tirsdag d. 16. maj 2023 var der mødt 54 personer op på Aktivitetscenter Østergård for at høre Flemming Damgård fortælle om Østergård med særlig vægt på tiden som Fredehjem.

I året 1904 førte et tilfældigt møde på en banegård mellem 2 indremissionske mennesker til oprettelsen af ”Bestyrelsen for Fredehjem”, idet de havde tænkt den samme tanke: der bør gøres noget for de unge ikke fuldt normalt udviklede kvinder, der har så svært ved at finde deres plads i livet. Begrebet ”Fredehjem” blev første gang nævnt under mødet på Bethesda i Aarhus d. 17. oktober 1906, og det kan bedst oversættes ved ordet ”værne”. En kendt skikkelse i starten var Thora Esche, der ledede de såkaldte Magdalene hjem, og hun så Fredehjemmene som en aflægger af disse. D. 11. januar 1913 blev landets første Fredehjem oprettet med købet af hovedbygningen ”Villa Østen” for 10.200 kr. Midlerne hertil blev tilvejebragt dels ved private donationer dels ved støtte fra stat og kommune.

Gennem en årrække oprettedes der Fredehjem i Lille Karleby (Østergård) Gødvad, Handbjerg og Brabrand. Her modtog de svagt begavede kvinder vejledning og hjælp til at leve et værdigt liv med passende praktisk beskæftigelse som dyrkning af jorden, vævning, syning og åndelig vejledning med sang og bøn. Hjemmene var et trygt opholdssted, der friholdt dem for et liv i fattigdom og de fristelser, som mænd ude i samfundet udgjorde.

Fredehjemsarbejdet var i starten hovedsagelig baseret på private støtter, der ikke accepterede luksus. Det kom også til at gælde for Østergård, hvor det var væsentligt, at de unge selv bidrog med at skaffe mad på bordet. Det var fra starten bestyrelsens mål, at den enkelte beboer på Fredehjemmet skulle have eget værelse. Fritiden var længe minimal, og samværet med de øvrige beboere var i højsædet, men alligevel erkendte ledelsen, at pigerne også havde et behov for at kunne trække sig tilbage.

I de år Fredehjemmet eksisterede, nåede beboerne i høj grad at sætte deres præg på livet i Lille Karleby. Beboerne færdes frit i landsbyen, og byens folk kunne dagligt følge med i hjemmets spisetider og morgenvækningen, når der blev ringet med den udendørs skibsklokke.

 

 1. 1. april 1931 trådte statstilskuddet på 400 kr. pr. alumne i kraft og sammen med en gave på 10.000 kr. fra fru Neergård og en arv på 2.000 kr. blev et længe næret ønske opfyldt. Man kunne rive ”Hytten” ned og opføre et anneks i funkisstil. ”Hytten” var et lille, faldefærdigt hus, som fungerede som bolig for 2 ældre kaldet ”drengen” og ”gamle Grethe”, som fik følgeskab af søsteren Ane Kirstine. Her blev indrettet dagligstuer og væveværksted samt værelser til 10-12 ældre kvinder, der havde haft deres hjem på Østergård siden oprettelsen.

57 år efter at Østergård startede som det første Fredehjem, stod det klart, at underskuddet efterhånden var blevet for stort, og Fredehjemmet stod over for en afvikling. Samtlige beboere tog meddelelsen om lukningen afslappet; idet de var mere spændte på, hvor de skulle flytte hen. 2 flyttede i egen lejlighed i Roskilde, 5 kom på åndssvageforsorgens institutioner, 2 rejste på pigehjem, 2 kom på alderdomshjem, en blev tilknyttet ensomme gamles værn, mens de resterende 8 flyttede i beskyttede boliger.

 1. 30. november 1974 flyttede Hornsherreds Lilleskole ind, men senere overtog kommunen bygningen, der i dag er et velbesøgt aktivitetscenter for egnens pensionister og efterlønnere, så den fine gamle bygning, opført i årene 1900-03 af folketingsmand og mejeriejeren Hans Jensen Rosleff (1874 – 1904) summer stadig af liv.

 (Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 1.juni 2023).Kirkegårdsvandring i Gershøj.

Onsdag d. 26. april var der mødt 13 personer op ved Gershøj kirke for at høre Karl-Johan Rubæk fortælle om kirkegården og den gamle, røde kirke. Sognet bestod oprindelig af to små landsbyer – Gjershøj og Vinderup, sidstnævnte, der blev afbrændt 1658-59 under svenskekrigen, eksisterer ikke mere. Kirken ligger nu nord for byen, men lå oprindelig midt i Gershøj by, og på marken nord for er der fundet 19 større hustomter fra vikingetid/middelalder. Ligeledes nord for kirken var der et valfartssted ”Sct. Laurentius kilde”, som har været brugt i århundreder.

Kirkegården synes i dag meget stor, og det skyldes, at kirkegårdens areal blev fordoblet i 1968 for at kunne rumme ofrene for en atombombe!! Således ligger stadig en stor del af den ubenyttet hen. Kirkegården er omgivet af kampestensdiger på de tre sider, og mod syd er der en kampestensmur langs med den fredede længe fra 1600-tallet, der husede 5 familier. N.A. Holten, der i 1809 købte Krabbesholm Hovedgård, erhvervede sig samtidig Gjershøj kirke, som han ejede til sin død i 1850. Derom vidner gravstenen over ”Else Marie Hansen, født i Bromaae Bye 1757, død 8. april 1795 på Krabbesholm” samt stenen over ”Jens Otto Bagger, forpagter på Krabbesholm, født aug.1765, død maj 1805”. Den senere ejer af Krabbesholm grosserer Julius A. Christensen (1876 – 1958) har ligeledes et stort gravmonument på kirkegården. Ligesom man kan finde stenen over ”den kloge mand i Gershøj” naturlæge Helmuth Sørensen født 18.7 1921 og død i 2005.

Selve kirken, der også er viet til Sct. Laurentius, blev opført i 1100-tallet, og bestod kun af koret og en del af skibet, begge dele af frådsten fra Vintre Møller. Oprindelig havde kirken fladt plankeloft, men blev omkring år 1400 overhvælvet og samtidig forsynet med et tårn. Kirkens klokker er formentlig blevet stødt på stedet, da man har fundet 2 støbeforme til klokker. Indtil 1925 var indgangen og døbefonten placeret i et lille rum under tårnet. Døbefonten af granit er fra 1200-tallet og har været bemalet. Kirkens inventar er meget gammelt og velbevaret, f.eks. røgelseskarret, pengeblokken, spedalskhedshullet og de to herskabsstole med våbenskjolde for fru Birgitte Krabbe og Oluf Rosenkrantz, der ejede kirken i midten af 1600-tallet.

 

                                                                      (Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 29.maj 2023).             


                                                                    

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60.

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

 1.          Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2.        Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4.   Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
 5.       Fastsættelse af kontingent (uændret).
 6.    Fremlæggelse af næste års budget.
 7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

                                         På valg: Inge Winther – modtager gerne genvalg.

                                         Palle Pedersen – modtager gerne genvalg. 

                                        Ellen Skjoldager Andersen - modtager gerne genvalg.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.
 2. Valg af revisor for 2 år -udgår.
 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår
 4. Afstemning om sammenlægning med Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
 5. Eventuelt.

_________________________________________________________________________

Efter den ordinær generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.  

Historisk Billedbanko       ca. kl. 20.30                       

Tobias Mortensen, koordinator i Lejre Arkiv vil – som sidste punkt på generalforsamlingen – afholde historisk billedbanko med udgangspunkt i arkivets samling.

Arrangementet er en rejse igennem arkivets fantastiske samling af billeder fra Bramsnæs området. 

 

Afholdte arrangementer 2022


Kirke-odyssè.

BLF og Lejre arkiv inviterer hermed til en række besøg til områdets kirker for at dykke ned i de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier, som disse institutioner er repræsentanter for.

Det første besøg sker onsdag den 7/9-2022 kl. 19.00 i Sæby kirke med følgende program:

 • Vi starter på kirkegården, hvor sognepræsten introducerer os til dens plan og struktur, hvorefter Ellen Skjoldager tager os på en guidet rundtur til udvalgte grave med historier om familierne i lokalmiljøet.
 • Besøg i tårnet og på kirkeloftet
 • Fortællingen om kirken som bygning, dens historie, in- og exteriør, m.v. ved sognepræsten.
 • Spørgsmål og diskussion. Her kunne man bl.a. debattere, hvorledes man bevarer gravsten fra sløjfede grave, og hvorledes man kan synliggøre teksten på gamle gravsten.

Besøget er gratis og varigheden ca. 1½ time. 

Oktober 2022 – Foredrag om guldskatten fra Ryegård.

Torsdag d. 13.oktober kl. 19.30 - på Biblioteket i Kirke Hyllinge - vil Jesper Langkilde ROMU holde et foredrag om fundet en skat fra 1400-tallet bestående af op mod hundrede smykker, spænder og mønter, hvoraf de fleste er af guld, der blev gjort på en mark i Rye.

 Arrangementet er et samarbejde mellem de 3 lokalhistoriske foreninger og arkivet i Lejre, og der er fri entré. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

 

 
Nyvang Andelslandsby

Søndag d. 15 august var foreningens bestyrelse inviteret af Andelslandsbyen Nyvang.


Vi skulle besigtige den lille skole som nu er bygget lige bag ved kirken. Den er hovedsagelig møbleret med vores skolestue, som vi donerede til Nyvang, da vi ikke længere kunne finde plads til den.

Der var en fin lille skolestue, helt som nogen af os huskede fra vore første år i skole. Med kakkelovn i hjørnet, plancher på væggene, udstoppede dyr og fugle i glasskabet og lærerens kateder på en forhøjning foran elevbordene. Bag skolestuen et lille køkken og en lille stue til lærerinden. Dejligt at se skolemøblerne virkelig komme til deres ret. Det var en god ide at sende dem til Nyvang.

Ud over skolestuen, som jo var hovedformålet med besøget, så vi meget af det andet der var derovre. Der er kommet meget andet nyt til end skolen, og vi blev kørt rundt i golfvogn med egen chauffør, så vi nåede at se det meste af det. Samtidig var vi heldige, at der den dag var udstilling af veteranfly og veteranbiler, hvilket glædede især mændene

         Arrangement åbent hus i jætttestuen

         Jættestuen Møllehøj bliver restaureret!


Eksperterne vil være tilstede og fortælle om fortidsmindet og arbejdet. 

 

Slots og Kulturstyrelsen har sendt Svend Illum Hansen, Torben Dehn og Jacob Noe Bovin i felten med arbejdet i jættestuen. 

 

Møllehøj blev af sikkerhedsmæssige årsager lukket for offentligheden i 2019, men nu vil restaureringen af bla. de store dæksten give mulighed for en ny og fremtidssikret adgang. 

 

Kom og se og hør om jættestuen og det meget særprægede restaureringsprojekt. 

 

Alle er velkomne!Dato: Tirsdag 20/9 og onsdag 21/9. 

Tid: Begge dage i tidsrummet 10-14.  

Sted: Møllehøjvej, 4070 Kr. Hyllinge. Følg os på Facebook